ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ธวัช จันทร์สมโภช
ตำแหน่ง :ฝอ.3 กรม ทพ.31
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายยุทธการและการฝึก
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝอ.3 กรม ทพ.31