ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.พิพัฒน์ ประดุจพงษ์เพ็ชร์
ตำแหน่ง :ฝอ.2 กรม ทพ.31
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายการข่าว
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝอ.2 กรม ทพ.31