ชื่อ - นามสกุล :ร.ท.กนิษพจน์ ย้อยฝอย
ตำแหน่ง :ผช.ฝอ.1 กรม ทพ.31
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกำลังพล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.ฝอ.1 กรม ทพ.31